ماهور


به سمت هنر بروید. نه لزوما به عنوان شغل و با هدف پول درآوردن.

انواع هنرها راهی بسیار انسانی هستند برای تحمل پذیر کردن زندگی.

به سمت هنر بروید فارغ از اینکه چقدر در آن خوب یا بد هستید.

براي دوستتان شعر بنویسد حتی شکسته بسته. با آهنگ رادیو برقصید، زیر دوش آواز بخوانید.

صرف احساس خلق کردن مزایای بیشماری با خود به زندگی می آورد.