مانع تراشی آمریکا، عامل توقف مذاکرات

متاسفانه با مبنا قرارگرفتن برجام خسارت بار در مذاکرات جاری وین، آمریکا هیچ تحریم نفتی و بانکی را لغو و حتی تعلیق نمیکند، بلکه صرفا برای زمان بسیار کوتاهی ممکن است متوقف کند!
از سوی دیگر نیز تعهد نمیدهد تحریم جدیدی وضع نکند یا از توافق خارج نشود و همچنین تعهد نمیدهد پول فروش نفت به راحتی بدست ملت ایران برسد.
بنابراین، عامل اصلی توقف در ادامه مذاکرات همین است و مقصر اصلی دست نیافتن به توافق، کشور ظالم و تروریست آمریکا است.
از آقای رئیسی و وزیر محترم خارجه به ویژه از برادر عزیز انقلابی خود جناب آقای دکتر باقری تشکر میکنم که مانع تحمیل خسارتی مانند برجام بر کشور شده اند.
امید است به توافقی دست یابیم که دشمنان ایران، تحریمها را لغو و ملت ایران بتواند نفت را به راحتی فروخته و به پول آن دسترسی کامل داشته باشد و نیز تجار ما بتوانند آزادانه تجارت کنند.
چنین توافقی میتواند منافع ملت ایران را تامین کند.
نویسنده: سید محمود نبویان