چرایی توقف در مذاکرات وین

علیرغم اینکه آمریکا و کشورهای اروپایی به شدت نیازمند توافق با ایران هستند، اما با کارشکنی، در روند نهایی شدن مذاکرات وقفه ایجاد کردند.
چرایی ایجاد وقفه در مذاکرات را باید در چارچوب جنگ ترکیبی جستجو کرد. واقعیت این است که آمریکا نمی‌خواهد در توافق با ایران دست خود را خالی کند. از یک سو تحریم‌ها را لغو کند و ازسوی دیگر داده‌هایی را در قالب ضمانت به ایران واگذار نماید.
از این رو آمریکا با ایجاد وقفه در روند مذاکرات و توافق، متوسل به جنگ ترکیبی خواهد شد تا موازنه داده و ستانده را به نفع خود تغییر دهد.
در خلال وقفه در مذاکرات، آمریکا و کشورهای اروپایی با بهره‌گیری از غربگرایان به عنوان شبکه همکار داخلی خود در ایران، چند اقدام مهم را در دستور کار قرار خواهند داد.
آنان در یک جنگ شناختی و ادراکی روسیه را مقصر وقفه در روند مذاکرات و توافق معرفی خواهند کرد تا در دور جدید مذاکرات بین ایران، روسیه و چین شکاف ایجاد کرده و قدرت دیپلماسی و چانه‌زنی جمهور اسلامی را تضعیف کنند. در عین حال با جنگ اقتصادی مجددا سعی می‌کنند تا بازار ارز و... را بی‌تعادل نمایند و روند آن را افزایشی کرده تا افکار عمومی بیش از پیش نسبت به لزوم توافق به هر قیمت ممکن شرطی گردد.
در ادامه شبکه همکار داخلی غرب در ایران به همراه رسانه‌های خارجی خواهند کوشید تا معیشت مردم و افکار عمومی را به نقطه فشار به مسئولان جمهوری اسلامی تبدیل نمایند تا در دور بعدی مذاکرات، توافق بد را به ایران تحمیل نمایند.
با این تفاسیر و برای خنثی‌سازی این جنگ ترکیبی نیازمند جهاد تبیین هستیم تا با تنظیم ادراک مردم، دسیسه‌ی تقابل مردم-حاکمیت برای تحمیل توافق به هر قیمت ممکن بی‌اثر گردد.
نویسنده: رضا سراج