تمام دارایی ام خدایی است که دغدغه از دست دادنش را ندارم....♥️