استفاده از تابع IF برای شرط بندی در اکسل

آموزش تابع شرطی if در اکسل
آموزش تابع شرطی if در اکسل

تابع IF یکی از توابع پرکاربرد در اکسل است که برای ایجاد یک شرط منطقی و اجرای یک عملیات براساس آن شرط، استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، تابع IF به شما امکان می‌دهد تا برای یک سلول خاص در صفحه کار خود، یک مقدار بر اساس شرایط خاص مشخص کنید.

https://www.aparat.com/v/7gF1W

اگر شرط ارائه شده در تابع IF درست باشد، یک مقدار خاص به سلول مربوطه اختصاص داده می‌شود، در غیر این صورت، مقدار دیگری به سلول اختصاص داده می‌شود. به عنوان مثال، می‌توانید از تابع IF برای بررسی اینکه آیا یک عدد بزرگتر یا کوچکتر از مقدار خاصی استفاده شده، استفاده کنید و مقدار متناظر با هر یک از این دو شرط را به سلول اختصاص دهید.

قالب کلی تابع IF در اکسل به شکل زیر است:

=IF(شرط,اگر شرط درست باشد,اگر شرط نادرست باشد)

به عنوان مثال، در اینجا تابع IF برای بررسی اینکه آیا یک عدد بزرگتر یا کوچکتر از 10 استفاده شده یا نه:

=IF(A1>10,”عدد بزرگتر از 10 است”,"عدد کوچکتر یا مساوی با 10 است")

در این مثال، اگر مقدار در سلول A1 بیشتر از 10 باشد، عبارت "عدد بزرگتر از 10 است" نمایش داده می‌شود، در غیر این صورت، عبارت "عدد کوچکتر یا مساوی با 10 است" نمایش داده می‌شود.

تفاوت تابع IF و IFS در اکسل

https://www.aparat.com/v/5CL19

در اکسل، توابع IF و IFS به صورت شرطی عمل می‌کنند و به کاربر این امکان را می‌دهند که برای چک کردن شرایط مختلف در فرمول‌های خود از آنها استفاده کند. با این حال، تفاوت اصلی بین این دو تابع در تعداد شرایطی است که می‌توانند بررسی کنند و نحوه عملکرد آنها است.

تابع IF فقط به دو شرط یا دو حالت مختلف برای چک کردن می‌پردازد، بدین معنا که مقدار خروجی آن فقط می‌تواند یکی از دو مقدار True یا False باشد. به طور مثال، اگر بخواهیم بررسی کنیم که آیا یک عدد بزرگتر از صفر است یا خیر، می‌توانیم از تابع IFاستفاده کنیم. تابع IFS به شما این امکان را می‌دهد که بیش از دو شرط را بررسی کنید و مقدار خروجی را بر اساس شرایطی که در فرمول مشخص کرده‌اید، تعیین کنید. به طور مثال، اگر بخواهید بررسی کنید که یک عدد بزرگتر از صفر است یا نه ولی به اضافه اینکه آیا عدد برابر با یک است یا نه، می‌توانید از تابع IFS استفاده کنید.

با این حال، برای استفاده از تابع IFS، باید شرایط را به صورت جداگانه و با استفاده از علامت کاما وارد کنید، در حالی که در تابع IFتنها دو شرط را به صورت مستقیم می‌توانید در فرمول خود استفاده کنید.

پیشنهاد ما به شما

منبع: سایت آموزشی اکسل لرن