تفاوت حسابهای پرداختنی و سایر حسابهای پرداختنی

https://www.aparat.com/v/MK90A

تعریف حسابهای پرداختنی (بستانکاران تجاری)

حسابهای پرداختنی، آن دسته از بدهی‌ها هستند که اعتبار و شهرت پشتوانه پرداخت آن است. این نوع بدهی‌ها در راستای فعالیت اصلی شرکت و مراوده تجاری با اشخاص و موسسات ایجاد می‌گردد. همانند خرید نسیه مواد اولیه و موجودی کالا.

تعریف سایرحسابهای پرداختنی (بستانکاران غیرتجاری)

سایرحسابهای پرداختنی نیز همانند حسابهای پرداختنی یک نوع بدهی محسوب می شود با این تفاوت که با اشخاص و موسساتی که مراوده تجاری با آنان نداریم صورت می گیرد. به عنوان بدهی ما به سازمان تامین اجتماعی و یا بدهی ما به سازمان دارایی.

منبع: سایت آموزشی اکسل لرن