مجموعه نامتناهی از ای‌ کاش‌ها

زندگی‌مان افراز مجموعه نامتناهی از ای کاش‌هاست. اینجا، گذشته، حال و آینده درهم تنیده‌اند. درست همین جا، وسط زندگی‌مان، تنها نقطه جهان است که هیچ کدام از قوانین فیزیک و ریاضی صدق نمی‌کنند.