دانشجوی دکترای مدیریت و برنامه ریزی ورزش؛ نویسنده؛ نقاد و تحلیل گر.