دکترای مدیریت و برنامه ریزی؛ کارآفرین، راهنمای کسب و کار، نویسنده؛ پژوهشگر