جایگزین تلگرام!

در روزهای گذشته همه ما تیترهای زیادی در مورد جایگزینی تلگرام در اخبار...