تو اعتقاد داری؟

ساعت از نیمه های شب گذشته بود، بارون شدیدی می اومد و سنگینی کوله‌ام خس...