‏برا ده هزار نفرم بنویسی آخر سر دوس داری یه نفر بخونه