برای اولین بار در ایران مدل قیمت تمام شده جنین توسط شرکت مدیران تحلیل گر سپاهان طراحی شد.

چند ماه پیش پیاده سازی سیستم اتوماسیون تولید جنین شرکت سینا فناوران ماندگار به شرکت مدیران تحلیل گر سپاهان واگذار گردید.

شرکت سینا فناوران ماندگار (وابسته به پژوهشگاه جهاد دانشگاهی ابن سینا) که برای اولین بار در کشور اقدام به تأسیس بانک جنین از گاوهای ممتاز در کشور نموده است، و این شرکت همچنین در طرح های جدید خود نسبت به گاومیش نیز شروع به فعالیت نموده است.

شرکت مدیران نیز پوشش همه جانبه اطلاعات ، از بدو خرید دامها تا تولید جنین از تخمکهای استحصالی به انجام رسانید .

برخی خصوصیات سیستم تولید شده عبارتند از

  • ثبت انلاین کلیه مراحل و اطلاعات
  • مدیریت فارم نگهداری
  • بهای تمام شده فارم نگهداری
  • مدیریت تغذیه فارم نگهداری
  • مدیریت فارم عملیاتی
  • هورمون تراپی ( از فرمولاسیون تا ثبت عملیات )
  • مراحل IVM-IVF-IVC
  • ثبت جنین ها بصورت Freez یا Fresh
  • ثبت موارد فروش جنین

در اقدامی دیگر ، جهت محاسبه بهای تمام شده جنین تولید شده ، شرکت مدیران مدل بهای تمام شده را برای اولین بار در کشور ایجاد و با همراهی متخصصان این مرکز ارائه نمود .

عدم وجود منابع مطالعاتی داخلی در کشور و همچنین منحصر و کمیاب بودن این صنعت در جهان باعث گردید که ارائه این مدل با دشواری های متعددی مواجه گردد که در نهایت با تلاش متخصصان این شرکت و همیاری شرکت سینا فناوران ماندگار این امر به انجام رسید .

نمای کلی مدل قیمت تمام شده جنین گاو شیری
نمای کلی مدل قیمت تمام شده جنین گاو شیری
گروه بررسی مدل قیمت تمام شده جنین
گروه بررسی مدل قیمت تمام شده جنین