بررسی روند تکامل نرم افزار مدیریت گله گاو شیری ( Stable Versionنسخه های پایدار)

بررسی روند تکامل نرم افزار مدیریت گله گاو شیری ( Stable Versionنسخه های پایدار)

نسخهتغیرات۱·        پایه گذاری اصول اولیه شامل موارد اولیه همانند شناسنامه دام ،زایش ،تلقیح ،خشکی، فحلی،…( مهندس فوده و مهندس مقیمی)۲·        کنترل در ورود اطلاعات

·        کنترل تطابق اطلاعاتی

۳ الی ۶·        کار روی مباحث مربوط به نحوه ارائه خروجی ها

·        داینامیک بودن خروجی ها ( توسعه گزارش گیر رز )

·        توسعه بخشهای مختلف نرم افزارها به صورت داینامیک

·        کار روی قابلیت تغییر توسط کاربر

۷·        افزایش سرعت اجرایی

·        تبدیل به چند شرکتی

·        توسعه در شبکه

·        توسعه نرم افزارهای جانبی مانند سم چینی (با کمک و همراهی دکتر محمد نیا)/ ورم پستان / ترکیب گله)محاسبات گذشته نگر)

·        تولید و اتصال به نرم افزارهای دیگر مانند تغذیه ( کمک و همراهی مهندس براتی ، مهندس حاتمی ، مهندس مولایی)و قیمت تمام شده ( جناب محمد صدری ، جناب رسول صدری ، جناب پناهی ها ، جناب خلیلی ، جناب الله وکیل ، جناب حسینیان ، جناب حسینی ، جناب نادری، جناب رشتیانی ، جناب سلطانی ، جناب زهره وند ،سرکار خانم کلانتری ، سرکار خانم علیشاهی ، سرکار خانم خزایی و … )

·        فیلم های آموزشی

۸·        افزایش درک بصری دیتا

·        طرح مساله مدیریت زمان

·        پیش بینی و تخمین دیتاها

·        توسعه به نژادهای مختلف(مهندس کرمی نژاد )

·        تحقیق و کار روی سخت افزارهای متصل به نرم افزارها ، مانند PDA  ، اندیکاتور فیدرمیکسر ، سیستم شناسایی (مهندس اکبریان ، مهندس قدرتی)

·        سرورهای تحلیل اطلاعات

·        طرح اولیه شاخص ها

·        شبیه ساز رایان (مهندس مولایی،مهندس ساکیان ،دکتر موسی پور،دکتر خبازان، دکتر نیکخواه، مهندس مختار زاده، مهندس سفیدکار ، مهندس راست نیا ، مهندس فتحی ، مهندس توکلی )