در شرکت دانش بنیان مدیران ، مدل محاسباتی بهای تمام شده دام سبک ، طراحی گردید.

نمای کلی مدل قیمت تمام شده دام سبک
نمای کلی مدل قیمت تمام شده دام سبک

این مدل که برای اولین بار در ایران طراحی گردیده است شامل وی‍ژگی های زیر می باشد:

۱- کلیه محاسبات آن بر مبنای استاندارد ۲۶ کشاورزی طراحی گردیده است

۲- این مدل ، می تواند کلیه نژادهای دام سبک را بدون در نظر گرفتن نوع دام (بز یا گوسفند) مورد محاسبه قرار دهد .

۳- روش های محاسبه آن برای محصولات ، منحصر به یک محصول نیست ، و قادر است کلیه محصولات

  1. حین تولید
  2. نهایی
  3. فرعی

را محاسبه نماید

۴- با توجه به طرح هویت گذاری دام در کشور ، این مدل قادر است بصورت منفرد بهای تمام شده هر راس دام را محاسبه نماید

۵-استفاده از این مدل به دامدار امکان خواهد داد که در تنوع دامهای وارداتی و یا بومی ، و یا آمیخته ، هر تنوع سود را در محصولات مورد بررسی قرار دهد.

لازم به ذکر است که در کارگروه های آتی دام سبک (تولید و مالی )  این مدل معرفی و مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

برخی رفرنسها و یا منابع بکار رفته در این مدل عبارتند از

منابع داخلی :

۱- استاندارد ۲۶ کشاورزی

۲- کتاب مهتاب (مدل هادی تلاش اقتصادی برکت) «۱»، پرورش دام سبک

۳- کتاب راهنمای پرورش گوسفند و بز(سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی پژوهشکده خودکفایی و امنیت غذایی)

۴- کتاب حسابداری صنعتی ۱ و ۲ (جمشید اسکندری)

۵- مروری برحسابداری صنعتی (بهای تمام شده) (ایرج نوروش، ساسان مهرانی ، غلامرضا کرمی، جلال وافی ثانی ، محمد فرهمند ، سلمان بیک بشرویه)

۶- فصل ۴ نظام دامپروری کشور

منابع خارجی:

۱- Farmer’s Tax Guide

۲- Estimation of economic values for  traits of dairy sheep: I. Model development