ما امده ایم که با حضورمان جهان را دگرگون کنیم.نیامده ایم تا پس از مرگمان بگویند از کرم خاکی بی ازار تر بود و از گاو هم مظلوم تر