عاشق برنامه نویسیم ولی بلدش نیستم. عاشق لینوکسم ولی pc ندارم (بالا خره خریدم). تنها چیزی که دارم عشقه تمام