تاریخ

بدبخت توده‌ای که تاریخ کشورش را نداند.
شوربخت‌تر از آن، توده‌ای که نخواهد تاریخ کشورش را بداند.
تیره‌بخت‌تر از آن، توده‌ای که تاریخ کشورش را به ریشخند بگیرد

سیّد احمد حُکم‌آبادی مشهور به احمد کسروی