چه زیباست از خود بی خود شدن!

برای انکه همه چیز شوی ، باید نخست هیچ شوی.

برای خود شدن ، باید بی خود شد.

در ادبیات خود با بی‌خود متضاد است. اما در حقیقت اینطور نیست. خود شدن از بی خود شدن میگذرد ،جایی که دنیا رنگ میبازد و رنگ میگیرد. از نو...

دلیل اینکه فهمیده نمی‌شوی ، این است که نیازی به فهمیده شدن نداری ، زیرا من در عالم ادراکات سیر میکنم. در این عالم درک شدن مهم است. ای انسان‌هایی که در درجه فهمیدن گیر کرده‌اید ، امیدوارم پایتان به این دنیای زیبا باز شود. شب خوش!