نسخه

بعد از عمل چشم دکتر تا مدتی سفارش به استفاده از بسته های اشک چشم کرد.

یک ایتالیایی اش را خریدم صد هزار تومان.

حالا بسته ایتالیایی تموم شده اما چه نیاز به اشک خارجی ؟

قربون امام حسین برم نزدیک عاشورا اشک اصل حسینی هدیه داده.

این اشک خشک نشه انشالله که شفاست.

هم برای چشم

هم برای دل