چگونه اعتماد بنفس مان را بالا ببریم؟

همه ی کسانی که موفق هستند، اعتماد بنفس بالایی دارند و از راهه همین اعتماد بنفس توانسته اند موفق و باعث افتخار باشند.

برای اینکه بخواهیم اعتماد بنفس مان را بالا ببریم اولین چیزی که بسیار مهم است ، خود واقعی بودن است .

یعنی خودمان باشیم و با اعتماد بنفس بگوییم من اینم. مثل خودمان لباش بپوشیم ، حرف بزنیم ، راه برویم و زندگی کنیم و خودمان را دوست داشته باشیم.

دومین کار برای افزایش اعتماد بنفس ، خودباوری است . خودمان را باور داشته باشیم و بگوییم من میتونم و از عهده این کار بر می آیم . خودمان را دست کم نگیریم.

سومین کار این است که از شکست نترسیم و این درک را داشته باشیم که شکست پل پیروزی است و انسانهای موفق و با اعتماد به نفس هرگز از شکست خوردن نمی ترسند .

چهارمین روش برای افزایش اعتماد به نفس، خودمان را با دیگران مقایسه نکنیم و ازین کار پرهیز کنیم چون انسانها استعداد ، قابلیت و علایق های متفاوتی دارند و هرگز با هم قابل مقایسه نیستند.