منده سیغار ایکی جهان من بو جهانا سیغمازام ** گوهری لامکان منم کون و مکانا سیغمازام