شناسایی عوامل آشوب در شهرستان پردیس

با تلاشهای سازمان اطلاعات سپاه، شناسایی و دستگیری عوامل اغتشاش و آشوب و شعارهای هنجارشکنانه و برهم زنندگان نظم عمومی در شهرستان پردیس استان تهران انجام گردید.

همچنین شناسایی دیگر عوامل این فتنه ها ادامه دارد و با خاطیان برخورد قاطع خواهد شد.


منتشر شده توسط نورپرس