کار ما شاید این است که میان گل نیلوفر و قرن پی آواز حقیقت بدویم.