داستان و نمايشنامه مينويسم _ تئاتر کار ميکنم _ تصويرسازي ميخونم