ميخوام برم مصاحبه😌

خب من برگشتم خيلي هم سرماخورده و فين فيني برگشتم.
روز دوشنبه م رو هم با يه تماس خوب شروع کردم.
بهم زنگ زدن و گفتن فردا مصاحبه دارم...
اگه دختر خوبي باشم و سوالارو خوب جواب بدم کارم و بعنوان مربي تئاتر بچه هاي مدرسه شروع مي کنم.
اين يعني ۵ يا ۶ ماه آينده رو بايد با حدود ۳۰ تا دانش آموز ابتدايي کار کنم همزمان براشون نمايشنامه آماده کنم گروه موسيقي هماهنگ کنم و يک نمايش حدود ۴۰ دقيقه اي رو آماده ي ارائه کنم.
براي موجود تنبل و بي صبري مثل من يک مقدار وحشتناکه اما اخيرا خيلي دنبال هيجان و ماجراجويي هستم.
خيلي هم با انرژي ميرم که کار رو بگيرم.
ميرم و ميام براتون مفصل مي نويسم ...

اگه دوست داشتين توصيه ها تجربه هاتون رو از مصاحبه هايي که داشتين برام بگين. يه کم حرف بزنيم باهم...😉