قانون به سلیقه مأمور یا اینکه ما همه بالقوه مجرمیم؟

قانون به سلیقه مأمور یا اینکه ما همه بالقوه مجرمیم؟
باز کلیپی منتشر شده از برخورد نامناسب مأمور نیروی انتظامی با شهروند خا...