قتل عام. خیلی عام!

انیشتین باور داشت دنیای ما در حال بزرگ شدن، و همه اجزاء آن در حال فاصله گرفتن از هم هستند؛ آن هم با سرعت تصاعدی. این نظریه ای است که ما را به کمک مهندسی معکوس به بیگ بنگ رساند. هر چند خود انیشتین آن را احمقانه تلقی کرده بود، اما دانشمندان در 1998 به صحص بودن آن پی بردند.

موجب این امر مشخص نیست. یعنی علم فقط تا آنجایی که پیش رفت که متوجه این انبساط شد اما دلیل آن را نمی‌داند. اما از آنجایی که علم برای هر چیزی-حتی اگر ناشناخته باشد- اسمی در آستین دارد، آن را ماده تاریک می‌نامند. ویژگی های ماده تاریک کاملا ناشناخته است اما چیزی است که به عنوان عامل انبساط جهان شناخته می‌شود.

این دنیای در حال انبساط-که تصادفا همان دنیایی است که من از آنجا برایتان می‌نویسم-روزی نابود خواهد شد. اما چطور، چرا و چگونه؟

برای نابودی جهان سه نظریه اساسی وجود دارد که به بررسی دو مورد می‌پردازیم.

اولی مه گسست یا Big rip نام دارد. و آن هم چیزی نیست جز غلبه فاصله بر جاذبه! یعنی این سرعتِ تصاعدیِ فاصله گرفتن ها به حدی می‌رسد که جاذبه دیگر قادر به خنثی کردن این فاصله نیست و اجرام از بزرگ به کوچک، از هم می‌پاشند و در جاذبه خود حل می‌شوند. لحظه ای سرعت انبساط از سرعت نور بیشتر می‌شود و هر ذره به تابش تبدیل می‍‌شود. همان E=mc^2 معروف! لحظه ای که جهان به بی نهایت ذره کوچک تبدیل شده و این نقطه متناظر لحظه ی قبل از بیگ بنگ است.

دومی پرش بزرگ یا Big bounce نام دارد. بر فرض کمتر بودن مقدار ماده تاریک یا کاهش مقدار آن به مرور زمان، روزی می‌رسد که جاذبه بر فاصله غالب می‌شود و نیروی حاکم بر جهان جاذبه خواهد بود. پس برخلاف نظریه قبلی دنیا بعد از مقدار مشخصی انبساط رو به کوچکتر شدن و انقباض می‌رود. چهان منقبض می‌ود و نتیجه ی انقباض چیزی نیست جز گرما. گرمایی که در همه نقاط دنیا محسوس است. سپس لحظه ای می‌رسد که حرارت جهان از حرارت سطح همه ی اجرام بیشتر می‌شود و این امر باعث سوزاندن اجرام از بیرون می‌شود. سپس بعد از شکافته شدن هسته اتم ها سیاه چاله ها شروع به انقباض کرده و با نزدیک شدن به یکدیگر-و به دیگر اجرام-هر چیز که هست را می‌بلعند و نتیجه بلعیده شدن کل هستی توسط سیاه چاله، و در حقیقت تبدیل دنیا به یک سیاه چاله عظیم است. برخی معتقدند این رویه ی انقباض-انبساط بارها تکرار شده و باز هم تکرار خواهد شد.

در آخر هم It's the end of the world as we know it از R.E.M پیشنهاد می‌شه :)

https://www.youtube.com/watch?v=OA_CndlBu0g