گزیده کتاب| تختخوابت را مرتب کن

تختخوابت را مرتب کن
تختخوابت را مرتب کن  • گاهی اوقات یک اقدام ساده در حد مرتب کردن تخت تان می‌تواند روحیه نشاطی را به شما ببخشد که برای شروع روز به آن نیاز دارید و رضایت خاطری به شما بدهد که با آن روزتان را به شیوه ای مطلوب به پایان برسانید. اگر می خواهید زندگی تان را تغییر دهید و جهان تان را متحول گردانید با مرتب کردن تخت تان آغاز کنید.
  • تا می توانی برای خود دوستانی دست پاک کن و هرگز فراموش نکن که موفقیت تو بستگی به یاری دیگران دارد.
  • گاه مهم نیست چقدر می کوشید مهم نیست تا چه حد خوب هستید؛ باز هم در نهایت باید کلوچه شکرین گردید. شکایت نکنید، شکوه سر ندهید، این بخت نامیمون شوم را سرزنش نکنید، راست قامت بایستید، به آینده بنگرید و همچنان به پیش بتازید.
  • در زندگی با سیرکوس های بسیاری مواجه می شوید و برای هر یک از این ناکامی ها بهایی را می پردازید اما اگر خویشتن دار باشید و اگر آن ناکامی‌ها به شما بیاموزد و قدرتمند ترتان گرداند، آن گاه آماده می شوید تا دشوار ترین لحظه های زندگی خود را به بهترین وجهی اداره کنید.
  • من دریافتم که ناکامی ها و شکستهای گذشته مرا قویتر گردانیده. به من آموخته هیچکس مصون از خطا نیست. رهبران واقعی باید از ناکامی ها و شکستهای خود بیاموزند و این شکست ها را تبدیل به درس هایی برای برانگیختن خویش به کار گیرند. نه آن که دچار وحشت شوند و از این که دیگر بار بکوشند یا تصمیم دشوار بعدی را بگیرند.

نمی‌توانید از سیرکوس دوری گزینید. در مرحله یی همه ما در فهرست مجازات شوندگان قرار می‌گیریم، از سیرکوس وحشت نکنید.

  • زندگی سراسر مبارزه است و آمادگی برای ناکامی و شکست. اما کسانی که با ترس از شکست یا ترس از مقابله با سختی ها یا پریشانی ها، زندگی می کنند، هرگز به نیروهای بالقوه خویش دست نمی یابند. بدون عبور از محدودیت ها، بدون لغزیدن از طناب سقوط وبدون جسارت کردن در اوج، هرگز نخواهی دانست در زندگیت به راستی چه امکاناتی در اختیار داشت ای.
  • هیچ کس و هیچ چیز نمی توانست در برابر ما بایستد. بدون شجاعت دیگران مسیر و آینده شما را مشخص می کنند. بدون شجاعت شما تحت تاثیر وسوسه ها و هیجانات زندگی دیگران هستید. بدون شجاعت انسان تحت سلطه‌ی سلطه‌گران و سلطه جویان است. بدون شجاعت هیچ جامعه ای رشد نمی کند و به تعالی نمی‌رسد. بدون شجاعت قلدرهای جهان گردن می افرازند و اوج می گیرند و با شجاعت می‌توانید به هر هدفی دست یابید و با شجاعت می توانید شکست دهید و زشتی ها و نابسامانی ها را زیر پا گذارید.
  • در مقطعی همه ما با لحظه تاریکی در زندگی مواجه می شویم. اگر پای مرگ محبوبی در میان نباشد، آن گاه عامل دیگری روح شما را می خراشد و شما را در شگفتی نسبت به آینده به جای می گذارد. در آن لحظه تاریک به اعماق وجود خویش بنگر و آماده باش تا بهترین باشی.
  • قدرت یک تن را برای متحد کردن یک جمع، قدرت یک تن را برای الهام بخشیدن به کسانی که در پیرامون اویند تا به آنان امید بخشد. اگر آن شخص می توانست بخواند در حالی که تا گردن در گل فرو رفته بود، بنابراین ما نیز می توانستیم بخوانیم. اگر یک نفر می‌توانست سرمای منجمد کننده را تحمل کند، پس ما نیز می‌توانستیم. اگر یک نفر می توانست ادامه دهد پس ما نیز می توانستیم.
  • زندگی سراسر از زمانهای دشوار است. اما کسی در این میان وجود دارد که همیشه وضعیتی دشوارتر از آنی دارد که شما درگیر آن هستید. اگر روز های تان را با اندوه و افسوس برای شیوه‌ای که با آن برخورد کرده‌اید، پشت سر بگذارید و اگر برای زندگی خویش بسیار مویه کنید و اگر دیگران یا مسائل دیگر را برای این شرایط مورد سرزنش قرار دهید، آنگاه زندگی کشدار و دشوار خواهد شد.

رعناسیفی