Data governance


این نوشته به دنبال ان است تا به معرفی کوتاه و مختصری از Data governance بپردازد.

از زمان ورود کامپیوتر به جوامع تا به امروز، استفاده از داده های خلق شده توسط کامپیوترها محل بحث بوده است. در واقع هر روز داده هایی در شرکت ها و کسب و کارها تولید میشوند که لازم است رویکرد کلی برای نحوه گردآوری، مدیریت و ذخیره سازی داده ها وجود داشته باشد، این مهم منجر به ارائه چارچوب حاکمیت اطلاعات شده است. داده های سازمانی داده هایی یکپارچه هستند که مجموعه ای از رویه ها و برنامه های مشخص سازمان را نشان میدهند. این داده ها در مالکیت سازمان قرار دارد و به واسطه ساختار منطقی در دسته داده های سازگار و با کیفیت قرار دارند .قبل از استفاده از این اطلاعات لازم است تا تمامی فرایندهای گرداوری اطلاعات سازمانی شامل نقاط خلق ارزش، منابع انسانی، فرایندهای سازمانی به صورت دقیق تعریف شده باشد. پس از آن فرایندهای نظارتی با توجه به قوانین داخلی و خارجی بر داده ها تعریف شود تا داده به صورت سازگار در برنامه های مختلف مورد استفاده قرار بگیرند. به عبارتی Data governance شامل داده های ذیل میشود:

Data governance
Data governance


کاربردهای Data governance

۱. یکپارچگی فرآیند کسب و کار

۲. بهبود نتایج فرآیند کسب و کار شامل

الف. افزایش درآمد

ب. کاهش رشد هزینه / عملیات

ج.مدیریت ریسک

د. انطباق

ه. گزارش / تصمیم گیری پیشرفته

و. عملکرد کسب و کار / چابکیDGI DataGovernance Framework

مفهوم DataGovernance میتواند معانی متفاوت و پیچیده ای برای افراد مختلف داشته باشد. چارچوب ها معمولا به ارائه تصویر شفاف از کسب و کار کمک زیادی میکند، یکی از این فریم ورک ها DGI است.

قابلیت های DGI :

افزایش شفافیت

تعیین اهداف و رسالت

تعیین حدود و صغور فعالیت ها برای رسیدن به اهداف روشن

ارائه سیستم های نظارتی

ارائه مقیاس اندازه گیری رسیدن به اهداف


منابع

https://www.isaca.org/chapters3/Atlanta/AboutOurChapter/Documents/GW2014/Implementing%20a%20Data%20Governance%20Program%20-%20Chalker%202014.pdf

http://www.datagovernance.com/wp-content/uploads/2014/11/dgi_framework.pdf