به بهانه نزدیک شدن به انتشار اولین شماره از پادکست هیستوری‌پنل

پدیده احترام به مشتری/مخاطب آنقدرها هم نوظهور نیست که نتوان با آن ارتب...