ویرگول
ورودثبت نام
Parisa rostami?پریسا رستمی
Parisa rostami?پریسا رستمی
خواندن ۱ دقیقه·۱ سال پیش

عکس افطاری

افطاری
افطاری


https://virgool.io/p/jpsecdnspcjj/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://virgool.io/p/jpsecdnspcjj/%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A8%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://virgool.io/@parisa_1374
https://virgool.io/p/jpsecdnspcjj/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%87%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%86:
https://virgool.io/p/jpsecdnspcjj/%D9%85%D9%87%D9%85%D9%88%D9%86%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%87%D8%8C%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://virgool.io/p/jpsecdnspcjj/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%85%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%88
https://virgool.io/p/jpsecdnspcjj/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%87.
https://virgool.io/@parisa_1374
https://virgool.io/p/jpsecdnspcjj/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%DA%A9%D9%87%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://virgool.io/p/jpsecdnspcjj/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B3%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://virgool.io/p/jpsecdnspcjj/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D8%AD%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%AA
https://virgool.io/p/jpsecdnspcjj/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87.%D9%87%D9%85%D8%B4%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA.
https://virgool.io/@parisa_1374
https://virgool.io/p/jpsecdnspcjj/%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://virgool.io/p/jpsecdnspcjj/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF...
https://virgool.io/@parisa_1374
https://virgool.io/p/jpsecdnspcjj/%F0%9F%8C%99%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D8%A7
https://virgool.io/p/jpsecdnspcjj/%F0%9F%95%8A%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%AC...
https://virgool.io/@parisa_1374
https://virgool.io/@parisa_1374
https://virgool.io/@parisa_1374
عکاسیعکسزندگیاینستاگرامویرگول
عاشق عکاسی،به چیزهای مثبت فکر کن،مهندس پاتولوژی گیاهی
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید