اینجا بیو هم می‌خواد ؟ به ما گفتن همه چی‌ مجانیه که