آیا افراد پولدار غمگین هستند ؟A psychological study of more than 4000 millionaires found that people with more wealth are indeed happier with life .

They also found that people who earned their wealth were happier than those who inherited it 🔱
تحقیقات روی بیش از 4000 میلیونر این رو نشون دادن که افراد با ثروت بیشتر ، افراد شاد تری در زندگی هستند و افرادی که این ثروت رو خودشون بدست آوردن و از جانب کسی بهشون نرسیده ، باز هم زندگی شاد تری دارند .

و این باور غلطی است که افراد پولدار غمگین و افسرده هستند 🔱