27 آبان 1401

لغاتی که امروز یادگرفتم...


سعی کنید بعد دیدن ترجمه فارسی جمله رو خودتون به انگلیسی حدس بزنید.

او مورد هجمه ونقد قرار گرفت.

She became the target a lot of criticism

این کتاب مخاطبش نوجوانان است.

This book is aimed at teenagers

این اقدامات با هدف پیش گیری از جرایم خشن صورت گرفته

This measuress are aimed at preventing violent crimes.

ما اون تیم رو شکست دادیم.

We owned them.

اون بر صحنه مسلط بود.

She owned the stage.

برای پیدا کردن کار به تهران رفتم.

I went Tehran with the aim of finding a job.

بیشتر از اون چیزی که فکر میکریم برامون پول میخوره.

This will cost a lot more than we realized.

به نظرم تحمل رفتارش خیلی سخت است.

I find it hard to take his attitude.

این یک حقیقت قطعی است.

it is based on hard fact.

برای خودت هدفی تعیین کن.

Set yourself a target.

به خاطر صحبت علیه دولت زندانی شد.

She was jailed for speaking against the goverment.

چشم هات با من حرف میزنند.

your eyes speak to me.

او تنها کسی بود که با آن تصمیم مخالفت کرد.

He was the only oe speak out against the decision.

بیمارستان ها آن زمان کثیف بود.

Hospitals back then were dirty

زیر آفتاب خوابید.

He was asleep in the sun.

اون در دفاع از اون کتاب صحبت کرد.

He spoke out in defense of the book.