این مجموعه برای هر موضوع قضایی اعم از حقوقی ، کیفری ، خانواده ، ملکی و …. وکیل متخصص در همان زمینه را برای مشاوره و قبول وکالت تعیین می نماید