بِست. فلن دانشجوی معماری تنها برای کسانی که امید خود را از دست می دهند،نور امید در دل های ما تابیدن می گیرد(والتر بنیامین)