تو مسئول زندگی خودت نیستی!

تو مسئول زندگی خودت نیستی!
زندگی شخصی ما از چه چیزهایی تشکیل شده و حد و مرز تصمیم‌ها و افکاری که...