اثر سه

  1. دست به سینه با یک لبخند کش دار ، با کت و شلور مشکی و پیراهن سفید و کراوات قرمز روی جلد کتاب جا خشک کرده است .
  2. بزرگترین اشتباه ، تکرار اشتباه است . امید وارم این جمله را تا یکسال آینده فراموش کنم.
  3. هر وقت به اولویت های یک و دو رسیدگی کردی قطعا به سه می رسی.