دمنوش کلمه

خواندن بعضی ها مثل این می ماند که روبرویشان نشستی با یک استکان چای و دو حبه قند کجو معوج .

از این در و آن در می گویید و نم نم چایی رو هورت می کشید .

از یک جایی به بعد از بُعد مکان و زمان خارج می شوید .

آخرین سطر مثل آخرین جرعه چای می ماند با میکس قند های له شده در دهان .