دوباره به توان 2

هر انسانی صدایش طنین منحصر به فر خودش را دارد .
هر انسانی به سبک و شیوه خودش زندگی میکند.
هر انسانی به روش خودش تنها یک انسان دیگر را دوست دارد .
هر انسانی به روش خودش از نو سلام میکند .