زنده به گور

شاید به مردن اعتقادی نداشته باشم . به مردنی که روح از بدن خارج می شود .
اما به زنده زنده مردن اعتقاد دارم .
مثل زنده خواری می ماند . دقیقا مثل زنده خواری می ماند .
مثل این می ماند که تعدادی به طرز وحشیانه و وحشتناکی زنده زنده تو را می خورند .