صدای توهم

صبح شده . نه خبری از صدای گنجیشکاست نه خبری از کلاغ ها ...

سوتو کور... لب تاپو باز میکنم ، تو درایو دی از پوشه موسیقی تراک بیکلام nature رو پلی میکنم . صدای گنجیشکو بارون و خر و کره خر میاد ...