عباس کیارستمی

از ستم روزگار

پناه بر شعر

از جور یار

پناه بر شعر

از ظلم آشکار

پناه بر شعر


■عکس و شعر از عباس کیارستمی

#2