قانون غریزه

خانم ها و آقایون :
غریزه زندگی ، یک روز خوب یا بد را به تو پیشنهاد می دهد .
جهان همه چیز را به انتخاب تو گذاشته است .
فلانی گفته است : تو خود جهان هستی.
من خود زندگی هستم.
و بهتر که آمدی ...