لا عنوان

عزیزم مگر میشود برای این روزها اسم یا عنوانی انتخاب کرد؟
در خانه نشسته ای و بدون هیچ غلط اضافه و اشتباهی 20 درصد ضرر می کنی و از مال و اموالت کم میشود .
نفس عمیق بکش ، حبس کن ، حالا بده بیرون ...