نزدیکی

داشتم به جاهایی برای نوشتن فکر میکردم .

مثلا یک دفترچه یادداشت سیمی با جلد زرد !
مثلا کاغذ کوچک و مستطیلی دستگاه پوز !
مثلا تراکت هایی که پشت چراغ قرمز تو حلق ماشینن !
مثلا پشت و روی هزار تومنی !
مثلا کف دست !
مثلا وقتی حواست نیست کف دست تو !