نیم رخ

من همونیم که بودم ، فقط اون موقع آماده مردن نبودم ...

_در این مورد حق با توِ.

ترس میتونه یه نفرین باشه.

#1