پاور تقلید

ساعت دیواری خانه هم حتی خودش هست .گاهی اوقات خسته میشود , می ایستد و دوباره به راه می افتد .
پ .ن : عادت های خوب را تقلید کنیم.
پ.ن 2 : به تقلید از رفیقم پست هایم را شماره گذاری میکنم .
#0