پاییز

پاییز دوست داشتنی آمد .
انگار همین دیروز بود که تابستان شروع شد . بگذار این را بگویم . اصلا انگار همین دو روز پیش بود که عید بود و فروردین.
می دانم همه ی مان به این گذر ها و گذشتن ها و رفتن ها عادت کردیم .
تنها دلخوشیمان هم گفتن همین جمله : "انگار همین دیروز بود "