چرا باید زندگیتان را تغییر دهید؟

این سئوال را یا از خود پرسیدید یا نپرسدید! فرقی ندارد در چه موقعیتی هستید پولدار یا بی پول ، عاقل یا جاهل ، امیدوار یا ذله از زندگی ...
در هر جایی از زندگی می شود این سوال را پرسید ... می شود برایش هزار دلیل منطقی آورد و حتی شرایط کنونی خود را مدیون این سوال بدانید و به عنوان مدرک رو کنید.


یک بار دیگر می پرسم : چرا باید زندگیتان را تغییر دهید ؟